LG-IMPORTS logo

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

2. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulering der bestelling.

3. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.

4. ledere klacht t.a.v. zichtbare gebreken of tekorten dient bij de levering gemeld. Alle overige klachten dienen binnen de vijf dagen volgend op levering gemeld. Bij gebreke daaraan verzaakt de koper aan elke aanspraak jegens de verkoper.

5. Alle facturen zijn betaalbaar te Beerse.

6. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.

7. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

8. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen factuurdatum.

9. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%.

10. In geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt de verschuldigde hoofdsom van rechtswege en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verhoogd met 10%, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1. 735,00.

11. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

12. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

13. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

15. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

16. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

17. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Turnhout of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.

Om www.lg-imports.be goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.